ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านวังกุ่ม

โรงเรียนบ้านวังกุ่มได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๘๑ โดยแยกออกจากโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง มีนายสุนันท์ มั่นหมาย เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนมาเรียน ๓ หมู่บ้านคือ บ้านโนนน้อย บ้านวังกุ่ม และบ้านท่าแก้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓ บ้านโนนน้อยและบ้านท่าแก้ง ได้แยกไปตั้งโรงเรียนในหมู่บ้านของตนเอง

พ.ศ. ๒๔๘๖ นายสุนันท์ มั่นหมาย ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายเปี่ยม แสนนามวงษ์ ดำรงตำแหน่งแทน แต่ทางแผนกศึกษาธิการ ได้เรียกตัวไปช่วยงานศึกษาธิการจังหวัด ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าแก้งมาดำรงตำแหน่งแทน โดยมีนายวิชาญ ดนตรี เป็นครูผู้สอน

พ.ศ. ๒๔๙๙ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายวิชาญ ดนตรี ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านยางนาดี และให้นายทองดี ชัยสิทธิ์ มาทำการสอนแทน

พ.ศ ๒๕๐๔ นายศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้นายพันธ์ พันธ์สง่า มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

พ.ศ. ๒๕๑๖ นายพันธ์ พันธ์สง่าได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคฝีในตับ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้นายวิฑูรย์ สวงโท มาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๗ และได้มีการโอนโรงเรียนประชาบาลให้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้นายวิฑูรย์ สวงโท ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านท่าแก้งและแต่งตั้งให้นายบัวใส ดวงประทุม มารักษาการในตำแหน่งแทน

พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเลอพงษ์ ทองเจริญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสหประชาสรรค์และได้แต่งตั้งให้นายมังกร วงศ์บุตร

มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ต่อมาทางราชการได้กำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น จากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ นายมังกร วงศ์บุตร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา และได้แต่งตั้งให้นายจรัส เขียวเขว้า มาดำรงตำแหน่งแทน และนายจรัส เขียวเขว้า ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโป่งขุนเพชร สำนักงาน

การประถมศึกษาอำเภอหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๓ และได้แต่งตั้งให้นายพัลลภ มหาผิว มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้สูงขึ้น จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังกุ่มได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๘๑ โดยแยกออกจากโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง มีนายสุนันท์ มั่นหมาย เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนมาเรียน ๓ หมู่บ้านคือ บ้านโนนน้อย บ้านวังกุ่ม และบ้านท่าแก้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓ บ้านโนนน้อยและบ้านท่าแก้ง ได้แยกไปตั้งโรงเรียนในหมู่บ้านของตนเอง

พ.ศ. ๒๔๘๖ นายสุนันท์ มั่นหมาย ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายเปี่ยม แสนนามวงษ์ ดำรงตำแหน่งแทน แต่ทางแผนกศึกษาธิการ ได้เรียกตัวไปช่วยงานศึกษาธิการจังหวัด ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าแก้งมาดำรงตำแหน่งแทน โดยมีนายวิชาญ ดนตรี เป็นครูผู้สอน

พ.ศ. ๒๔๙๙ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายวิชาญ ดนตรี ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านยางนาดี และให้นายทองดี ชัยสิทธิ์ มาทำการสอนแทน

พ.ศ ๒๕๐๔ นายศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้

นายพันธ์ พันธ์สง่า มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

พ.ศ. ๒๕๑๖ นายพันธ์ พันธ์สง่าได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคฝีในตับ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้

นายวิฑูรย์ สวงโท มาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๗ และได้มีการโอนโรงเรียนประชาบาลให้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ต่อมาทางราชการ

ได้แต่งตั้งให้นายวิฑูรย์ สวงโท ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านท่าแก้งและแต่งตั้งให้

นายบัวใส ดวงประทุม มารักษาการในตำแหน่งแทน

พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเลอพงษ์ ทองเจริญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสหประชาสรรค์และได้แต่งตั้งให้นายมังกร วงศ์บุตร

มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ต่อมาทางราชการได้กำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น จากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ นายมังกร วงศ์บุตร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา และได้แต่งตั้งให้นายจรัส เขียวเขว้า มาดำรงตำแหน่งแทน และ

นายจรัส เขียวเขว้า ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโป่งขุนเพชร สำนักงาน

การประถมศึกษาอำเภอหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๓ และได้แต่งตั้งให้

นายพัลลภ มหาผิว มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้สูงขึ้น จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

เป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน